Reklamačný poriadok

reklamacny-poriadok-ikonaTento reklamačný poriadok bol spracovaný podľa  Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom  č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov a vzťahuje sa na tovar, u ktorého sú v záručnej dobe uplatňované práva kupujúceho zo zodpovednosti za chyby /ďalej len reklamácie/. Reklamačný poriadok sa týka tovaru, ktorý predávajúci predal kupujúcim. Pri reklamáciách sa postupuje v súlade s týmto reklamačným poriadkom, za dodržania zákonných ustanovení a práv spotrebiteľov.  Presný postup pri uplatnení reklamácie je uvedený v „Obchodných podmienkach“ , bod VII. Záručné podmienky a reklamácie.

Predávajúci je FOCUS IMPORT s. r. o., 038 22  Abramová č. 4.  IČO: 45 388 032. Spoločnosť je zaregistrovaná v OR OS Žilina vl. Sro  č. 52354/L /ďalej len predávajúci/.

Kupujúci je fyzická osoba, spôsobilá na právne úkony, alebo právnická osoba , ktorá prejavila záujem nakupovať tovar cez e-shop a uzavrieť s predávajúcim „kúpnu zmluvu“ na tovar ponúkaný cez e-shop, za tým účelom vyplnila a odoslala záväznú objednávku predávajúcemu.