Obchodné podmienky

obchodne podmienky

I.VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Prevádzkovateľom internetového obchodu eshop.focusimport.sk je spoločnosť FOCUS IMPORT s. r. o., so sídlom 038 22 Abramová č. 4, IČO: 45 388 032, DIČ: 2022959741, IČ DPH: SK 2022959741, registrovaná v OR OS Žilina, Vl. Sro 52354/L.
Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na všetky obchodné vzťahy, uzatvorené prostredníctvom systému internetového obchodu eshop.focusimport.sk a bližšie upravujú práva a povinnosti medzi kupujúcim a predávajúcim. Uskutočnením objednávky vyjadruje kupujúci súhlas s obchodnými podmienkami a potvrdzuje, že je s týmito obchodnými podmienkami oboznámený.

II. VYMEDZENIE POJMOV
1. „Kupujúcim“ sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá odoslala objednávku. Kupujúci je navrhovateľom na uzatvorenie zmluvy s predávajúcim.
2. „Predávajúcim“ sa rozumie FOCUS IMPORT s. r. o., 038 22 Abramová č. 4, IČO: 45 388 032, DIČ: 2022959741, IČ DPH: SK 2022959741. Predávajúci je platcom DPH. Spoločnosť je zapísaná v OR OS Žilina, vl. Sro č. 52354/L.
3. „Objednávkou“ sa rozumie vyplnený a odoslaný objednávkový formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, objednanom tovare z ponuky obchodu a cene tohto tovaru alebo e-mail, odoslaný na adresu predávajúceho, obsahujúci uvedené informácie. Za platnú sa považuje aj telefonická objednávka, ktorá bude potvrdená na emailovú adresu kupujúceho, najneskôr do 24 hodín.
4. „Kúpnou zmluvou“ sa rozumie zmluva, uzatvorená medzi predávajúcim a kupujúcim. Kúpna zmluva vzniká potvrdením objednávky predávajúcim /e-mailom alebo telefonicky/.
5. „Tovarom“ sa rozumejú všetky produkty, uvedené v ponuke internetového obchodu eshop.focusimport.sk.  Ceny tovarov, uvedené na stránkach internetového obchodu sú uvedené vrátane DPH v mene EURO. Farba tovaru nemusí úplne korešpondovať s farbou vám zobrazenou v e-shope /rôzne zobrazovacie zariadenia: smartfón, notebook, tablet …. Obrázky zobrazené v e-shope sú reálne fotografie tovaru /nie animácie/.

III. Objednávka a uzavretie kúpnej zmluvy
1. Všetky objednávky, uskutočnené prostredníctvom internetového obchodu eshop.focusimport.sk sú považované za záväzné.
Objednávka musí obsahovať nasledovné údaje:
– Meno a priezvisko kupujúceho /fyzická osoba – nepodnikateľ/
– Názov firmy /podnikateľ, IČO, DIČ, IČ DPH/
– Adresu kupujúceho
– Druh, množstvo a cenu tovaru
– Telefonický a e-mailový kontakt
2. Kupujúci sa zaväzuje v objednávke uvádzať pravdivé údaje. Každá objednávka je po odoslaní potvrdená e-mailovou správou, v ktorej máte možnosť skontrolovať správnosť údajov. Pokiaľ sa v objednávke vyskytla nejaká chyba, bezodkladne nás kontaktujte.
3. Ako doklad o kúpe tovaru predávajúci zasiela faktúru v elektronickej forme /slúži zároveň ako záručný a dodací list/ na e-mailovú adresu kupujúceho. Elektronická faktúra predstavuje plnohodnotnú náhradu písomne vyhotovenej faktúry a spĺňa všetky jej náležitosti. Faktúru zasielame e-mailom v prílohe. Ak ste od nás neobdržali elektronickú faktúru, kontaktujte nás prosím .

IV. Storno objednávky
Kupujúci má právo stornovať objednávku do 24 hodín od objednania tovaru, a to prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky. Kupujúci je povinný v oznámení o zrušení objednávky uviesť meno a priezvisko, číslo objednávky, e-mail a špecifikáciu objednaného tovaru. Za zrušenie objednávky predávajúci neúčtuje kupujúcemu žiadne poplatky. V prípade, že kupujúci uhradil predávajúcemu kúpnu cenu za objednávku, alebo jej časť v čase do zrušenia objednávky, predávajúci vráti už zaplatenú kúpnu cenu prevodom na bankový účet kupujúceho v lehote 7 pracovných dní od zrušenia objednávky, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. Objednávku je možné stornovať len do dňa, kedy predávajúci odošle objednaný tovar na adresu kupujúceho.
Predávajúci má právo stornovať objednávku v prípade vypredania zásob alebo nedostupnosti objednaného tovaru. O stornovaní objednávky bude kupujúci informovaný prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky.

V. Platobné podmienky
1. Po uskutočnení objednávky je potrebné zrealizovať úhradu.
2. Možnosť platby na území Slovenskej republiky:
Bankový prevod:
– bankové spojenie: TATRA BANKA
– číslo účtu: 2922831440/1100
– IBAN: SK34 1100 0000 0029 2283 1440
– variabilný symbol: číslo objednávky
– do správy pre prijímateľa uveďte Vaše priezvisko
Ak neobdržíme platbu na náš bankový účet do 14 dní od objednania, bude objednávka automaticky zrušená /stornovaná/.
3. Ceny uvedené na stránkach internetového obchodu sú konečné ceny, vrátane DPH v mene EURO.
4. Pri platbe bezhotovostným prevodom sa za dátum zaplatenia považuje dátum pripísania celej kúpnej ceny na účet predávajúceho. Doba doručenia tovaru sa pri bezhotovostnej platbe predlžuje o čas, kedy bude platba pripísaná na účet predávajúceho.

VI. Dodacie podmienky
1. Predávajúci dodá tovar kupujúcemu čo najskôr odo dňa pripísania úhrady za tovar na účet predávajúceho.
2. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho jeho prevzatím, pod podmienkou zaplatenia kúpnej ceny.
3. Za dodanie tovaru sa považuje jeho prevzatie kupujúcim od prepravnej služby 123 Kuriér.
Prepravné náklady
Doručenie tovaru prepravnou službou DPD.
Cena prepravného:
– predávajúci si účtuje poplatok vo výške 4,50 EUR
– pri objednávke nad 50,- EUR prepravné hradí predávajúci
Spôsob platby: bankový prevod
Doba a spôsob doručenia: Tovar je odoslaný balíkom. Doba dodania je 1 až 2 pracovné dni od odoslania tovaru predávajúcim. V deň vyzdvihnutia zásielky kuriérskou službou od predávajúceho vám príde SMS – avízo o doručení. V deň doručenia vám príde SMS o doručení. V prípade, že v určený deň nemôžete zásielku prevziať, je potrebné dohodnúť sa s kuriérom na ďalšom doručení.
V prípade nevyzdvihnutia zásielky bude tovar zaslaný späť na adresu predávajúceho. V takomto prípade vrátenia zásielky predávajúcemu je po dohode možné opäť zaslať tovar kupujúcemu. Náklady na opätovné doručenie zásielky kupujúcemu znáša kupujúci.

VII. Záručné podmienky a reklamácie
Uplatnenie a postup reklamácie sa riadi predpismi, uvedenými v Obchodnom zákonníku 513/1991 Zb.
1. Na dodaný tovar je kupujúcemu poskytnutá záručná doba 24 mesiacov.
2. Záručná doba začína plynúť dňom dodania tovaru kupujúcemu.
3. Kupujúci je povinný dodaný tovar prehliadnuť a bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zistených chybách. Neskoršie reklamácie zjavných chýb nebudú predávajúcim uznané.
4. Ku každej objednávke predávajúci zasiela na e-mailovú adresu kupujúceho faktúru v elektronickej forme, ktorá zároveň slúži ako záručný list. Táto elektronická faktúra predstavuje plnohodnotnú náhradu písomne vyhotovenej faktúry a spĺňa všetky jej náležitosti. Faktúra tvorí prílohu e-mailu.
5. Reklamáciu tovaru môže kupujúci uplatniť odoslaním na adresu predávajúceho:
FOCUS IMPORT s. r. o., 038 22 Abramová č. 4.
6. Predávajúci ručí kupujúcemu za:
– odoslanie tovaru v rámci dohodnutej dodacej doby,
– cenu tovaru v čase objednávky,
– kvalitné zabalenie tovaru,
– dodanie správneho typu tovaru.
7. Predávajúci neručí kupujúcemu za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú kuriérom, alebo udaním nesprávnej adresy kupujúceho, za poškodenie zásielky zavinené kuriérskou spoločnosťou. V takom prípade je nutné uplatňovať reklamáciu priamo u kuriérskej spoločnosti.
8. Záruka sa nevzťahuje na chyby a poškodenia tovaru, ktoré vznikli nesprávnym zaobchádzaním, používaním alebo ošetrovaním tovaru, nesprávne zvolenou veľkosťou alebo typom tovaru.
9. Postup pri reklamácii:
– Kupujúci je povinný popis zistenej chyby s číslom objednávky zaslať prostredníctvom reklamačného formulára predávajúcemu bezodkladne po tom, ako chybu zistil.
– Poškodený tovar je kupujúci povinný zaslať predávajúcemu na svoje náklady / nie na dobierku/.
– Predávajúci dodá vymenený tovar kupujúcemu na svoje náklady.
– Reklamácia bude vybavená najneskôr do 30 dní od doručenia zásielky predávajúcemu, prípadne v termíne, na ktorom sa kupujúci s predávajúcim dohodne.

VIII. Vrátenie tovaru a vrátenie peňazí
Podľa zákona o ochrane spotrebiteľa má kupujúci právo od uzavretej kúpnej zmluvy odstúpiť bez udania dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom je nevyhnutné, aby v uvedenej lehote doručil predávajúcemu odstúpenie od zmluvy prostredníctvom formulára na vrátenie tovaru
– Kupujúci je povinný oznámiť vrátenie tovaru pred odoslaním na adresu predávajúceho prostredníctvom formulára na vrátenie tovaru, kde uvedie číslo objednávky, množstvo a popis vráteného tovaru /názov, farbu, veľkosť, cenu/.
– Kupujúci je povinný vrátiť tovar nepoužitý, nepoškodený, v pôvodnom originálnom obale a kompletný / vrátane visačiek/. Upozornenie: ak zákazník nevráti tovar s kompletným príslušenstvom /napríklad bude chýbať obal alebo visačka, prípadne poškodený obal alebo visačka/ vrátenie tovaru nebude možné.
– Tovar na vrátenie zasiela kupujúci na adresu predávajúceho doporučene /pre doklad o odoslaní/, nie dobierkou. Upozorňujeme, že zásielky odoslané na dobierku nepreberieme.
– Tovar zasielaný na vrátenie odporúčame poistiť.
– Doklad o zaslaní tovaru predávajúcemu je kupujúci povinný uschovať.
– Kupujúci je povinný zvoliť pri preprave taký obal, aby nedošlo k poškodeniu tovaru. Tovar, poškodený pri preprave v dôsledku nevhodne zvoleného obalu predávajúci nie je povinný prijať a kupujúci nie je oprávnený žiadať vrátenie peňazí.
– Na vyžiadanie je kupujúci povinný predávajúcemu zaslať na jeho e-mailovú adresu faktúru v elektronickej forme, ktorú obdržal s objednávkou.
– Objednaný tovar je kupujúci povinný skúšať na svoju spodnú bielizeň, aby boli dodržané základné hygienické podmienky.
– Kupujúci neuhrádza žiadny manipulačný poplatok v súvislosti s odstúpením od kúpnej zmluvy.
– Za každý vrátený tovar predávajúci vráti peniaze prevodom na bankový účet kupujúceho do 14 dní od doručenia vráteného tovaru.
IX. Ochrana osobných údajov
Prevádzkovateľ internetového obchodu eshop.focusimport.sk týmto prehlasuje, že s osobnými údajmi svojich zákazníkov, získanými pri objednávaní tovarov, zaobchádza v zmysle „Zákona č. 18/2018 Z.Z. o ochrane osobných údajov“ Osobné údaje sú chránené pred zverejnením a použitím treťou osobou. Sú použité len pre zaslanie objednanej zásielky a pre komunikáciu so zákazníkom.

Tieto obchodné podmienky sú platné od 01. 03. 2021.
Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu obchodných podmienok bez predchádzajúceho upozornenia.